Panchakarma Technician Course 2021-22 at CARI New Delhi, NARIP Cheruthuruthy, RARI Jammu & CARI Guwahati

  1. CARI Delhi - Result    Notice
  2. RARI Jammu- Result    Notice
  3. NARIP Cheruthuruthy- Result    Notice